Urząd sypnie pieniędzmi na zabytki

Urząd sypnie pieniędzmi na zabytki

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy.

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom:

– wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
– będącym w złym stanie technicznym,
– posiadającym dla Opola istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe, w szczególności dla promowania kultury oraz historii miasta wzbogacając jego ofertę turystyczną i kulturalną.

Dotacja z Budżetu Miasta Opola przyznawana jest zgodnie z Uchwałą nr LII/1060/17 Rady Miasta Opola z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Opole, niestanowiących wyłącznej własności Gminy, Uchwały Nr XIV/246/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. oraz Uchwały nr XXX/610/20 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2020 r.

Otworzy się w nowym okniehttps://prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/6370

Otworzy się w nowym okniehttps://prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/8459

Otworzy się w nowym okniehttps://prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/9836

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, na podstawie art. 77 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami może obejmować nakłady konieczne m.in. na dofinansowanie zabezpieczenia substancji zabytku, odnowienie lub uzupełnienie tynków
i okładzin architektonicznych, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, drzwi, dachu, wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z § 3 ww. uchwały.

Przyznana dotacja nie może obejmować m.in. prac związanych z dociepleniem elewacji i dachów budynków, montażu rusztowań, wywozu gruzu i elementów konstrukcyjnych budynków, kosztów związanych z zajęciem pasa ruchu drogowego, opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń związanych z realizacją inwestycji.

O dotację na ww. prace ubiegać się mogą podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, finansujące prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji składają wnioski o dotacje do Prezydenta Miasta Opola w terminie do 31 maja bieżącego roku (z pracami planowanymi do wykonania w roku 2022).

Dodatkowych informacji w powyższym zakresie udziela Inspektor ds. ochrony zabytków w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola, p. Bartłomiej Wiszniewski, pok. 4, ul. Żeromskiego 3, tel. 77 54 11 434. E-mail: bartlomiej.wiszniewski@um.opole.pl

Załączniki

docx Wniosek

informacja: Urząd Miasta Opole

administrator

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Please disable your adblocker or whitelist this site!